An Nam tiến phụng sứ 安南進奉使

An Nam tiến phụng sứ 安南進奉使 là một sứ thần nhà Trần được cử sang cống tiến nhà Nguyên, 5 bài thơ của tác giả này được đề ở trạm dịch Quế Lâm và được Lê Tắc tuyển

Read More